انواع فونداسیون های سازه فضایی


انواع فونداسیون های سازه فضایی، در طبقه بندی های مختلفی ارائه گردیده اند. به عنوان مثال، طبقه بندی بر اساس مصالح مصرفی و سیستم ساخت. ازدیدگاه مصالح مصرفی، فونداسیون ها در انواع چوبی، سنگی، آجری، شفته‌ای و بتنی قرار می‌گیرد. از منظر ساختار نیز، فونداسیون ها در دو شاخه سطحی[1] و عمیق

بازگشت