سازه فضایی (سازه فضاکار) ، محاسن سازه فضایی


سازه فضایی، محاسن سازه فضایی

سازه فضایی در مقایسه باسوله ، قیمت سازه فضایی ، اتصالات سازه فضایی، اجرای سازه فضایی ، طراحی سازه فضایی و نصب سازه فضایی مواردی است که سازه فضایی را از سایر سازه ها متمایز کرده است سازه فضایی همانند سایر سازه ها دارای محاسن ومعایبی است که اگر به محاسن سازه فضایی بخواهیم بپردازیم باید شناخت نسبی از سازه فضایی داشته باشیم چرا که در سازه های فضایی مباحثی چون اتصالات سازه فضایی ،طراحی سازه فضایی، قیمت سازه فضایی ،مونتاژسازه فضایی و نصب سازه فضایی همه جزیی از محاسن سازه فضایی محسوب میشود که در صورتی که طراحی سازه فضایی دارای نکات ظریفی است که درآن میتوان خیلی از مشکلات زمان بهره برداری را پیش بینی کرد و مرتفع ساخت ودر خصوص سایر موارد فوق مانند اتصالات سازه فضایی و قیمت سازه فضاکار یا قیمت سازه فضایی در ادامه بدان میپردازم

بازگشت