سازه فضاکار چلیکی


سازه فضایی چلیکی

سازه فضایی چلیکی یا همان سازه فضاکار قوصی شکلی از سازه فضایی است که با درو صورت سازه فضایی گویسان و سازه فضاکار تک پیچ امکان اجرا و تولید در گروه سازه فضایی ویتر رادارد و به زیان و بیان دیگر در سازه فضایی چلیکی امکان اجرای سازه فضایی تک لایه و دولایه فراهم است با ایتن تفاوت که اعضای سازه فضایی در دولایه ،درلایه بالای سازه فضایی چلیکی یا عهمان سازه فضایی قوصی بمراتب بزرگتر از اعضای سازه فضایی چلیکی یا همان سازه فضایی قوصی در لایه پایین است در این نوع سازه فضایی استفاده از سازه فضایی چلیکی هم ممکن است با سیستم گویین و سازه فضاکار تک پیچ باشد .

 

بازگشت