فروش قطعات سازه فضایی


فروش قطعات سازه فضایی در گروه سازه فضایی ویتر

فروش قطعات سازه فضایی در گروه سازه فضایی ویتر براساس ضوابط واحد فروش قطعات سازه فضایی شرکت ویتر بدین گونه است که بر اساس سیاست های گروه سازه فضایی ویتر ارایه و فروش قطعات سازه فضایی به دو صورت امکان پذیر است یک فروش قطعات، قطعات سازه فضایی بصورت خام یعنی بصورتی که فورج شده و قطعات سازه فضایی خام میباشد که در این روش فروش قطعات سازه فضایی کلیه عملیات ماشین کاری بر عهده خریداران عزیز است .در روش دوم فروش قطعات سازه فضایی ، گروه سازه فضایی ویتر تمامی قطعات سازه فضایی را ماشیبن کاری و اماده مونتاژ سازه فضایی تحویل میدهد ودر یایان متذکر میشویم که کلیه مراحل فروش قطعات سازه فضایی بر اساس سیاست های واحد فروش قطعات سازه فضایی ویتر است که از سیاست های کلی این گروه پیروی میکند و با توجه به نوسانات قیمت امکان در ج قیمت فراهم نیست ولی با تماس در واحد فروش گروه سازه فضایی ویتر و تکمیل فرم مربوطه امکان ارایه قیمت فراهم میگردد

 

بازگشت