اتصالات سازه فضایی


اتصالات سازه های فضای ، اتصالات سازه های فضاکار

 

در مقوله اتصالات سازه های فضایی و مواردی را چند به خلاصه اعلام می‌کنیم اتصالات سازه فضایی در سیستم گوین سازه های فضایی متشکل از سکه ارز یک گوی ۲ یا پیچ ۳ مخروط یا بشقابک سازه فضایی در پایان و پین واسلیو می باشد شایان ذکر است که مواردی که در اکثریت سازه های فضایی گویسان کاربرد دارد سازه فضایی بر اساس فرم سازه و میزان باری که بر سازه وارد میشود تعیین می شود باید در گروه معماری شرکت سازه فضایی ویتر به فرم ساز توجه داشت پس از آن نسبت به دهانه و بارهای وارده محاسبات نسبت به طراحی اتصالات گوی ها با توجه به سطح نیازمند طراحی دقیق می باشد اتصالات سازه های فضایی شرکت ویتر بدین شکل صورت می گیرد که قیمت پیچ ها غلاف پیچ ها در اولویت اول هستند با توجه به ساختار پیچ ها رده مقاومت پیچ ها و از طرفی با توجه به لوله هایی که یک اتصال سازه فضایی به کار برده می شوند وضعیت بشقابکها میز مشخص می شود مثلاً لوله ۴۸ باشد بشقابک و پیچ مورد نیاز سایز ۴۸ نگردد اجبار ایران لوله۶۰ میلی متر تغییر وضعیت داده پس از آن سازه فضایی تولید می گردد لذا مبحث اتصالات سازه فضایی قیمت تمام شده فضایی قیمت تمام شده فضاکار به شدت تاثیر گذار است از گروه سازه فضایی ویتر رتبه طراحی اتصالات سازه فضایی نموده تا ضمن کیفیت قابل تحمل سازه های تولید شده تولید سازه فضایی شرکت ویتر از قیمت مطلوبی برخوردار باشند در این حوزه ابتدا تلاش می شود سازه فضایی شکلی طراحی شود میزان اتصالات به حداقل برسد سازه های فضایی در قیمت تمام شده سازه های فضایی سهم اتصالات سازه فضایی تاثیر فراوانی دارد لذا باید در این زمینه تلاش مضاعف می‌کنیم تا ضمن سازه فضایی مطلوب قیمت سازه فضایی تا حد ممکن کاهش یابد برای نیل به این مهم امروز طراحی با قویترین نرم افزار های طرای سازه های فضاکار در واد طراحی سازه فضایی شرکت ویتر اجام میشود

 

بازگشت