سازه فضایی اصفهان


سازه فضایی اصفهان

 

سازه فضایی اصفهان در سایر سازه های فضایی اصفهان یک گنبد سازه فضایی در شهر نجف اباد اصفهان گنبد سازه فضایی اصفهان در باغ تجاری مدیریت قند شرکت قند نقش جهان اصفهان یک سازه فضایی گنبدی با فرم خاص چند قوصی با پوشش گنبد سازه فضایی پلی کربنات هالو چند جداره پیش بینی شده است با توجه به گذشت حداقل ده سال از تحویل پروژه و بهره برداری گنبد سازه فضایی اصفهان توسط شرکت قند نقش جهان هنوز کوچکترین آسیبی به سازه فضایی و پوشش پلی کربنات و سازه فضایی گنبدی آن وارد نشده است علی رغم انکه در سازه مذکور تمام قسمت ها با مه پاش تزریبق رطوبت بالا صورت میگیرد

 

بازگشت