جایگاه سوخت محور طبس یزد


سازه فضاکار جایگاه سوخت محور طبس یزد

 

نوع سازه فضایی از نوع سازه های فضایی تک پیچ است فرم سازه فضایی از نوع سازه های فضایی با فرم سینوسی یا سازه فضایی مواج است ارتفاع ستون سازه فضایی جایگاه سوخت محور طبس یزد از نوع لوله و باارتفاع 6 متر میباشد سازه فضایی از نوع سازه های فضایی تک پیچ است رنگ سازه فضایی از نوع سازه های فضایی تک پیچ بارنگ الکترواستاتیک است پوشش سازه فضایی از نوع سازه های فضایی با پوشش ورق گالوانیزه و ساندویچ پانل است نوع پیچ های سازه فضایی از نوع پیچ سازه های فضایی با رده مقاومت بالا است نوع سازه فضایی از نوع سازه های فضایی تک پیچ است

 

بازگشت