انواع سازه های فضاکار


انواع سازه های فضاکار

انواع سازه فضاکار باتوجه با اتصالات سازه فضاکار

 

انواع سازه فضاکار از حیث اتصالات سازه فضاکار به چندین نوع اتصالات تقسیم میشود که در اینجابه دونوع مهم و پرکاربرد آن میپردازیم انواع سازه های فضاکار با توجه به اتصالات به دو گونه پر کاربرد میپردازیم سازه فضایی با اتصالات گویین یا همان مدل گویسان یا سازه های فضایی مرو که در این اتصالا همانطور که در تصویر دیده میشود یک گوی با چند پیچ اتصالا را ساخته اند وبرای توضیحات کاملتر به صفحه اتصالات سازه های فضاکار مراجعه نمایید ود ر دسته پرکاربرد دیگر از انواع سازه های فضاکار باید به سازه های فضاکار با اتصلات تک پیچ اشاره نمود که این اتصالات بمراتب از سایر اتصالات اقتصادی تر میباشد و این اتصالال با پرس شدن ابتدا و انتهای هر عضو از سازه فضایی ویک پیچ ومهره و واشر تخت ایجاد میشود و توضیحات کامل آن نیز در صفحه مربوط به اتصالات سازه فضاکار به شکل مفصل اورده شده است.

 

انواع سازه فضاکار از حیث فرم سازه های فضاکار

 

در تقسیم بندی دیگری از سازه های فضا کار به فرم سازه های فضا کار میپردازیم که باید معماری انواع سازه های فضا کار را نیز بشناسیم همانطور که در تصویر مشاهده مینمایید سازه فضاکار تخت ،سازه فضاکار منحنی یا چلیک ،سازه های فضاکار گنبدی تعدادی از انواع سازه های فضاکار است که توضیحات مفصل هر کدام را در صفحات مربوطه اورده ایم و میتوانید در انجا مطالعه نمایید و در ادامه تعدادی از نمونه هارا می اوریم شبکه سازه فضاکار تک لایه با نقش دوراهه، شبکه سازه فضاکار تک لایه با نقش اریبی، شبکه سازه فضاکار تک لایه با نقش دوراهه و هموند های قطری اضافی، شبکه سازه فضاکار تک لایه با نقش دوراهه و هموند های قطری اضافی لوزی ، شبکه سازه فضاکار تک لایه با نقش اریبی و هموند های قطری اضافی ، شبکه سازه فضاکار شبکه تک لایه با نقش سه راه ، شبکه سازه فضاکار شبکه تک لایه با نقش سه راهه شش بری ، شبکه سازه فضاکار شبکه مثلثی تک لایه با نقش سه راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه مثلثی تک لایه با نقش سه راهه و گوشه های بریده ، شبکه سازه فضاکار مثلثی تک لایه با نقش سه راهه و گوشه های بریده ، شبکه سازه فضاکار مثلثی تک لایه با سه راهه شش بری ، شبکه سازه فضاکار شبکه مثلثی تک لایه با نقش سه راهه شش بری و گوشه های بریده ، شبکه سازه فضاکار قاچی تک لایه با نقش سه راهه ، شبکه سازه فضاکار قاچی تک لایه با نقش سه راهه شش بری ، شبکه سازه فضاکار قاچی تک لایه با نقش لانه زنبوری ، شبکه سازه فضاکار شبکه تک لایه با نقش چهار راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه تک لایه با نقش چهار راهه و چشمه های باز ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دوراهه روی دوراهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دوراهه روی دوراهه با چند چشمه باز ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دوراهه روی دوراهه بزرگتر، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دوراهه روی دوراهه و کناره فرا گرا ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دو راهه روی دوراهه با چند چشمه باز ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دو راهه روی دوراهه بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی اریبی بزرگتر، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه فراگرابا نقش اریبی روی اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه فراگرابا نقش اریبی روی اریبی با چند چشمه بزرگتر، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی دو راهه بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش سه راهه روی سه راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی شش بری ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی مثلث ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی شش بری بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش دوراهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش سه راهه روی سه راهه پلان مثلثی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش سه راهه روی سه راهه پلان مثلثی با گوشه های بریده ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه قاچی با نقش سه راهه روی سه راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه قاچی با نقش سه راهه شش بری روی سه راهه شش بری ، شبکه سازه فضاکار چلیک شبکه تک لایه چلیک با نقش دوراهه ، شبکه سازه فضاکارچلیک شبکه تک لایه با نقش لملا ، شبکه سازه فضاکارچلیک لملا با دنده اضافی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش دو راهه روی دوراهه بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی اریبی بزرگتر، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه فراگرابا نقش اریبی روی اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه فراگرابا نقش اریبی روی اریبی با چند چشمه بزرگتر، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش اریبی روی دو راهه بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش سه راهه روی سه راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی شش بری ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی مثلث ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه با نقش شش بری روی شش بری بزرگتر ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش دوراهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش اریبی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش سه راهه روی سه راهه پلان مثلثی ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه خرپایی با نقش سه راهه روی سه راهه پلان مثلثی با گوشه های بریده ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه قاچی با نقش سه راهه روی سه راهه ، شبکه سازه فضاکار شبکه دولایه قاچی با نقش سه راهه شش بری روی سه راهه شش بری ، شبکه سازه فضاکار چلیک شبکه تک لایه چلیک با نقش دوراهه ، شبکه سازه فضاکارچلیک شبکه تک لایه با نقش لملا ، شبکه سازه فضاکارچلیک لملا با دنده اضافی

 

بازگشت