دتایل سازه فضاکار


دتایل سازه فضاکار

 

طراحی سازه فضاکار شامل فرایند های انتخاب شکل شبکه ،اندازه ها ،مشخصات مکانیکی اعضای شبکه ،تعیین کنش های موثر بر آن شرایط گوناگون طراحی در طول عمر مفید آن تعیین شرایط مرزی و تحلیل رفتار آن  برای برسی سازگاری فرم و اندازه با نیازها می باشد ودر صورتی که سازگاری تامین نشود ،فرم ها و اندازه ها و احتمالا مشخصات مکانیکی تغییر یافته و تحلیل و بررسی تجدید می شود تا سازگاری مطلوب حاصل گردد. طراحی سازه های فضاکار را می توان بر اساس ترکیب قانع کننده ای از محاسبات فنی سازه شامل محاسبات تحلیلی نظری ،عددی و شیوه های شناخته شده طراحی سازه ها و در عین حال بررسی تجربی (آزمایش های محلی و آزمایشگاهی )به نتیجه رساند. به طور معمول در مواردی که مدل ها و روش های محاسباتی واقع گرایانه ای برای تحلیل با دقت مورد نظر در دست نباشد ،لازم است از مشاهدات و داده های حاصل از آزمایش بهره گیری و استنتاج به عمل آید.در بررسی صحت و سقم مفروضات طراحی ،انجام آزمایش سهم بسزایی در اتخاذ تصمیمات قابل دفاع طراحی خواهد داشت.

 

 

 

بازگشت