انواع سازه فضاکار از نگاه  پرفسور نوشین


انواع سازه های فضاکار

 

انواع سازه فضاکار از نگاه  پرفسور نوشین : سازه های فضاکار مشبک ،سازه های فضاکار پیوسته ،سازه های فضاکار دوگانه

 

سازه های فضاکار مشبک

 

 

 

سازه های فضاکار پیوسته

 

 

 

سازه های فضاکار دوگانه

 

 

 

بازگشت