طرحی انواع سازه های فضاکار


طرحی انواع سازه های فضاکار

 

مفاهیم بنیادین و مبانی طراحی انواع سازه های فضاکار:  الف – مبانی نظری و فلسفه طراحی سازه های فضاکار  ب– شرایط طراحی و کنش ها سازه های فضاکار  ج- مصالح سازه ای مورد کاربرد در سازه های فضاکار

 

مبانی نظری و فلسفه طراحی سازه های فضاکار 

 

فلسفه طراحی در آیین نامه سازه های فضاکار مبتنی بر حالات حدی است که همراه با ملزومات عملکردی مورد انتظار با بهره گیری از روش های ظرایب پاره ای بار و مقاومت به کار گرفته میشود . در آیین نامه سازه فضاکار ،در ارتباط با سطوح اطمینان مورد نظر، متناسب با کاربری های متفاوت ،رهنمود های لازم برای طراحی سازه های فضاکار ارایه شده است در این چارچوب از روش های طراحی مبتنی بر تراز ها ی عملکردی سازه ،تحت تاثیر سطوح متفاوت کنش ها بهره گیری شده است که با توجه به سطح اطمینان مورد نظر و ملحوظ نمودن مبانی دیدگاه های بایدی(تعیینی) و شایدی(احتمال اندیشانه)، به نحوی سازه گار در آیین نامه سازه فضاکار به کار گرفته شده اند.

 

شرایط طراحی و کنش ها سازه های فضاکار 

 

با توجه به رویدادهایی که یقیننا یا احتمالا سازه فضاکار در طول عمر بهره برداری تحت تاثیر قرار میدهند ،شرایط طراحی متفاوتی ایجاد میگردد ،سازه فضاکار باید پایداری و عملکرد خود را مطایق با سطح عملکرد مورد انتظار و تعریف شده و تحت تاثیر ترازهای متفاوت کنش های محتمل ایفا نماید

 

مصالح سازه ای مورد کاربرد در سازه های فضاکار

 

مصالح سازه ای مورد کاربرد در سازه ای فضاکار مشمول آیین نامه سازه های فضاکار ،شامل انواع فولاد سازه ای به صورت قطعات نورد شده گرم و سرد، کوبن کاری یا چلنگری یا ریخته گری میباشند. مشخصات فنی مصالح مورد پذیرش در چارچوب آیین نامه سازه های فضاکار در بخش چهارم این آیین نامه ارایه گردیده است . همچنین الکترود های جوش و قطعات اتصال و پیج ها باید ضوابط فصل چهارم را ارضا نمایند.در خصوص مصالح پوشش هرکدام باید از آیین نامه و ظوابط مربوطه پیروی کنند.

 

بازگشت