پارکینگ سازه فضایی


سازه پارکینگ خودرو

 

سازه مربوط به پارکینگ، از نوع سازه‌هایی است که برای سایه بان خودروها اجرا می‌شوند. برای ایجاد زیبایی در این سازه ها، یک راهکار می تواند نورد ستون ها باشد. قابلیت نورد امکان ایجاد طرح های معماری بسیار زیبا را فراهم می کند. برای سازه سقف نیز، بسیاری از کارفرمایان به دلیل سرعت تولید و نصب سازه‌های فضاکار و همچنین قابلیت ایجاد انواع طرح ها تمایل به استفاده از این سازه در انواع پارکینگ‌ها، شامل پارکینگ‌های مسکونی، پارکینگ‌های فروشگاه‌های بزرگ و حتی پارکینگ های طبقاتی دارند. از آنجا که سازه فضایی قابلیت ایجاد طرح های با طول طره بلند را داراست، بی گمان این سازه برای پارکینگ بهترین انتخاب خواهد بود

 

بازگشت