انواع فونداسیون های سازه فضایی


انواع فونداسیون های سازه فضاکار

 

انواع فونداسیون های سازه فضاکار انواع فونداسیون های سازه فضایی، در طبقه بندی های مختلفی ارائه گردیده اند. به عنوان مثال، طبقه بندی بر اساس مصالح مصرفی و سیستم ساخت. ازدیدگاه مصالح مصرفی، فونداسیون ها در انواع چوبی، سنگی، آجری، شفته‌ای و بتنی قرار می‌گیرد. از منظر ساختار نیز، فونداسیون ها در دو شاخه سطحی و عمیق تقسیم بندی میگردند انواع فونداسیون ها 1. پی منفرد در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیریبا توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی تحت کشش قرار میگیرد در پایین پی اجرا میگردد.و در صورتی که فاصله شناژبین دو ستون کمتر از1.3 فاصله آکس تاآکس دوستون باشد شناژبین دو ستون حذف میشود و بصورت مرکب اجرا میگردد 1. پی نواری: پی نواری از یک نوار پیوسته بتنی تشکیل می گردد که برای گستردن بار یکنواخت دیوار های آجری یا بتنی و همچنین چند ستون که در یک ردیف قراردارند طراحی میشود ، پهنای پی نواری به ظرفیت بار بری خاک زیرین پی ها بستگی دارد ضخامت پی به مقاومت مصالحی وابسته است. 1. پی باسکولی: هر گاه فنداسیون یک ساختمان از یک یا دو طرف به ساختمان دیگری محدود گردد ،پی آن قسمت از ساختمان که در مجاورت همسایه قراردارد به صورت پی باسکولی اجرا میشود یعنی ستون از آکس فونداسیون خارج میشود

 

بازگشت