جایگاه سوخت اقای غفاری تهران


جایگاه سوخت آقای غفاری تهران

سازه فضایی ازاخرین استاندارهای شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی پیروی نموده وکلیه مراحل

تولید سازه فضایی جایگاه سوخت به تایید بازرسان این واحد رسیده است .شایان ذکر است که سازه فضایی مذکور برای اولین بار از طراحی تلفیق سازه فضایی گویسان و سازه فضایی تک پیچ طرای وتولید شده است .

 

سازه فضایی از نوع گویسان و تک پیچ بوده وپوشش سازه فضایی از نوع ورق موجدار یا ورق سینوسی است

سازه فضایی پروژه جایگاه سوخت از نوع گویسان وتک پیچ بوده که تمامی اتصالات سازه فضایی گویسان بر اساس ایین نامه سازه فضایی طراحی وتولید شده است که در ان تمامی گویها از نوع فولاد سی کا 45 بوده وبشقابک ها از نوع فولاد جوش پذیربوده

بازگشت