سازه فضایی


سازه فضایی

 

سازه فضایی از حیث مقایسه سازه فضایی با سایر سازه ها مثلا مقایسه سازه فضایی باسوله مقایسه سازه فضایی با سوله از لحاظ قیمت یا مقایسه قیمت سازه فضایی باسوله وهمچنین مقایسه پایداری سازه فضایی با سوله ومقایسه سوله باسازه فضایی یا همان سازه فضاکارو سایر مزیتئ های سازه فضایی باید برسی کامل صورت گیرد که در مقلات بعدی به هرکدام میپردازیم

 

مقایسه قیمت سازه فضایی با سوله

 

مقایسه قیمت سازه فضایی با سوله باید متذکر شویم عوامل موثر بر قیمت سازه فضایی و عوامل تاثیر گذار بر قیمت سوله برسی شود

 

قیمت قطعات سازه فضایی

 

قیمت قطعات سازه فضایی باتوجه به فرم سازه فضایی و شهر اجرا ونوع کاربری وپوشش ان متغیرخواهد شد

 

بازگشت