قطعات سازه فضایی


قطعات سازه فضایی

قطعات سازه فضایی در گروه سازه فضایی ویتر زیر نظر کار گروه متخصص طراحی میشود وپس اانکه قطعات سازه فضایی توسط واحدی که متخصص در زمینه طراحی قطعات سازه فضایی است طراحی شد در بخش تولید قطعات سازه فضایی مبادرت به تولید این گونه قطعات سازه فضایی میشود در این بین لازم به ذکر است مراحل کنترل کیفیت در واحد ساخت قطعات سازه فضایی کنترل کیفیت مواد وردی که مواد اولیه قطعات سازه فضایی است از حیث مواد شناسی و الیاژهای مورد نیاز در قطعات سازه فضایی است بررسی میشود و پس از آن تمامی روند تولید قطعات سازه فضایی در واحد ازمایشگاه مورد تست رندوم تست کامل قطعات سازه فضایی قرار میگیرد و در این بین بنا به سفارش کارفرما شناسنامه نیز صادر میگردد

 

بازگشت