قرارداد سازه فضایی


قراردادسازه فضایی

 

قرادادسازه فضایی مانند سایر قراداد ها دارای یکسری ضوابط و مقراراتی است که در ذیل بدان میپردازیم. در یک قرار داد سازه فضایی باید به مواری چون طرفین قرارداد سازه فضایی و موضوع قرارداد سازه فضایی ،مدت قراداد سازه فضایی،شرایط پرداخت قرارداد سازه فضایی ، پیوست های فنی قرارداد سازه فضایی ، تضامین قرارداد سازه فضایی ،تعهدات طرفین قرارداد سازه فضایی و در نهایت شرایط فسخ و کسورات قرارداد سازه فضایی بپردازیم که همه مواد آن قابل تغییر با توجه به توافقات صورت گرفته فی مابین قرداد سازه فضایی است بجز پیوست های فنی که مهمترین قسمت قرارداد سازه های فضایی است .

 

پیوست فنی قرارداد سازه فضایی

 

در هر قراداد سازه فضایی مهمترین قسمت ان پیوست فنی یک قراداد سازه فضایی است زیرا تمامی مسایل مرتبط به زمانبندی ها و استاندارد و حتی مبلغ قرارداد که در بالا بدان نپرداختیم در پیوست فنی قابل بحث است انچه مبلغ یک قرارداد سازه فضاکار را مشخص میکند نوع رفتار سازه فضاکار در پیوست فنی ان قرارداد سازه فضایی است . زمانبندی های قرارداد باتوجه نوع پرداختن به پیوست فنی متناسب است لذا همیشه گروه سازه فضایی ویتر با بهره جستن از کادری مجرب در حوزه طراحی انواع سازه های فضایی بدنبال انست که ضمن رعایت تمامی اصول طراحی در یک قرارداد سازه فضایی و با استفاده و بهره بردن از بالاترین استاندارد های ساخت قطعات سازه های فضایی بدنبال شفافیت بالا در پیوست فنی یک قرارداد سازه فضایی بوده ضمن درک دقیق مشتری از نحوه عمل کردن اعضای سازه فضایی در زمان بارگذاری اختلاف کیفیت یک سازه فضایی مطلوب رابا سایر سازه های فضایی واضح لمس نماید اذا پیوست فنی یک قرارداد بعنوان قلب یک قرارداد سازه فضایی بوده و همواره مدیریت گروه سازه فضایی ویتر برآنست که رعایت مسایل فنی در بالاترین سطح یکی از حقوق حقه یک مشتری سازه فضایی در گروه سازه فضایی ویتر میباشد

 

بازگشت