فاصله ستون ها در سازه فضایی


فاصله ستون ها در سازه فضایی

 

فاصله ستون ها در سازه فضایی بسته موارد ذیل دارد : کاربری سازه فضایی ،معماری و طراحی سازه فضایی

 

تاثیر کاربری فاصله ستون ها در سازه فضایی

 

تاثیر کاربری فاصله ستون ها در سازه فضایی بدین گونه است که در یک سازه فضایی زمانی که کاربری بصورتی است ستون ها بایستی حذف گردند کذا تنها سازه ای که میتواند بکمک معمار این یروژه بیاید قطعا سازه فضایی است مثلا اگر یک معمار بخواهد یک سازه اشیانه هواپیما طراحی نماید قطعا نیازمند سازه ای با دهانه حداقل 70 متر میباشد در یک شرکت سازه فضایی مانند گروه سازه فضایی ویتر طراحی سازه فضاکار به دهانه 70 متر امری بدیهی است و اصولا سازه فضایی خلق گردید تا محدودیت های ستونگذاری را پاسخ دهد لذا کلیه مهندسین و شرکت های فعال در امر ابنیه با طمینان خاطر نسبت به حذف ستونهاییی که معارض در کاربری هست بپردازند و در صورت نیاز گروه سازه فضایی ویتر اماده هر نوع همکاری میباشد

 

بازگشت