کاربرد سازه فضاکار


کاربرد انواع سازه فضا کار

 

در میان سازه های موجود سازه های فضاکار دارای کاربرد متنوع تری است بطوری که کاربرد سازه فضاکار برای هر فضایی که نیازمند سقف باشد تعریف میشود به عنوان مثال یک سالن ورزشی توپی میتواند با سازه فضاکار مسقف شو.د و یک سالن ورزشی آبی میتواند باز سازه فضاکار مسقف شود بعبارت دیگر مثلا پارکینگ خودرو سازه فضاکار،سالن تولید سازه فضاکار ، جایگاه سوخت وید یک ساختمان اداری تجاری یا مسکونی سازه فضاکار ،پنت هاوس یک برج و سایر امکان فرهنگی ،تجاری و اداری نیز میتواند مورد کاربرد سازه فضاکار باشد

 

بازگشت