سازه فضاکار به انگلیسی


سازه فضا کار : space frame , space structures

 

سازه هوا نشین : Air supported structures

 

برجستگی ، برآمدگی : amplitude

 

سیستم نبشی بست (سیستمی که نبشی در آن بع عنوان عضو اصلی بکار رفته): anguluse system

 

بشقاب آنتن : antenna dish

 

پاد منشور ،منشور پیچیده : antiprism

 

قوس: arch

 

چند رخی ارشمیدسی : Archimedean polyhedron

 

بافتن : assemble

 

محور : axis

 

سیستم پیونده ای گوی سان : bale node system

 

چلیک، سازه چلیک سازه ای : barrel vault

 

لایه پایین : bottom layer

 

ترد: brittle

 

گنبد حبابی : bubble dome

 

گنبد کابلی: cable dome

 

سازه کابلی : cable structures

 

سیستم کابلی- دستکی : cable strut system- cable post system

 

پوشانه : cladding

 

ستون : column

 

فرو گرا: cornice

 

گنبد دیامتیک: diamatic dome

 

بار گسترده : distributed load

 

گنبد : dome

 

دولایه :double layer

 

هموند، عضو ، عنصر : element (member of structures)

 

بشقابک ، مخروط : end cone

 

تولید : fabrication

 

کوبن کاری : forging

 

بازگشت