انواع سازه های فضاکار


انواع سازه های فضاکار

 

انواع سازه های فضاکار بر اساس نوع ،شکل ،مصالح ،روش ساخت ،نحوه کاربری و عمر مفید طبقه بندی میشوند.

 

انواع سازه های فضاکار بر اساس نوع وشکل

 

سازه های فضاکار شبکه ای باریخت های گوناگون طراحی و احداث میگردند و دارای استخوان بندی مقاوم از نوع اسکلتی به گروه های زیر قابل تفکیک هستند:الف-شبکه های تخت تک لایه   ب-شبکه های فضاکار تخت دو لایه یا جند لایه پ- چلیک های سازه فضاکار تکلایه ،دولایه و چند لایه ت-گنبدهای سازه فضاکار تک لایه ،دولایه و جند لایه  ث-سایر شبکه های تک لایه و چند لایه بریخت های گوناگون ج-برج ها و دودکش های شبکه ای چ-سازه های کش بستی ح-سازه های شبکه ای تاشو  خ- سازه های کابلی سازه های فضاکار پیوسته سازه های فضاکار پیوسته به گروه های زیر قابل تفکیک هستند الف-سازه های حجیم ب- تاوه ها و پوسته ها پ-سازه های پاشامی سازه های فضاکار دوگونه سازه های فضاکار متشکل از اجزای منفصل و پیوسته در این گروه رده بندی میشوند.در طراحی سازه های فضاکار ،می توان تلفیقمناسبی از انواع سازه های و شکل های مذکور در فوق بهره گیری نمود

 

انواع سازه های فضاکار براساس نوع مصالح

 

سازه های فضاکار به طور معمول با مصالح فولادی ، آلمینیومی، چوبی،بتنی ،مواد کامپوزیتی مصالح بنایی شیشه ای پاشامی پانل های ساندویچی و الیاف بافته شده یا ترکیبی از این ها ساخته میشوند. این مصالح هم در اعضای تشکیل دهنده سازه فضاکار و هم به عنوان پوشانه این سازه ها به کار برده مشوند.

 

انواع سازه های فضاکار بر اساس شیوه های ساخت و بافت

 

سازه های فضاکار به لحاظ شیوه ساخت به دو گروه پیش ساخته و ساخت درجا تقسیم میشود. روش های پیش ساخته متعارف سازه های فضاکار را میتوان به 3 طبقه عمده پیونده ای،واحدی و ترکیبی تقسیم نمود. بنابراین سیستم های پیونده ای ،واحدی و ترکیبی در اغلب موارد در زمره سیستم های پیش ساخته محسوب میگردد که اغلب به صورت بخش های پر تکرار شونده پییش ساخته و با قابلیت تولید انبوه به روش های صنعتی تولید میگردند . هنگامی که به علت شکل و ابعاد سازه ،یهره گیری از روش های پیش ساخته متعارف ملزومات اقتصادی طرح را ارضا ننمای،روش ساخت با توجه به ویژگی ها یپروژه تعیین میشود همچنین از دیدگاه شیوه بافت ، سازه های فضا کار به گونه پیش بافته و بافت در جا منقسم میگردد.

 

انواع سازه فضا کار بر اساس نوع کاربری

 

سازه های فضاکار را باتوجه به تنوع کاربرد برحسب نوع کاربری میتوان به گروه های فراوانی طبقه بندی نمود . از جمله کاربری ها میتوان از سالن های اجتماعات ،نمایشگاه ها ،موزه ها، فرهنگ سرا ها،فضاها و استادیوم ها ی ورزشی،آشیانه های هواپیما ،پایانههای فرودگاه راه آهن و اتوبوس، پروژه های صنعتی،پل ها ،ساختمان های آموزشی، مسکونی ،اداری، تجاری،بیمارستان ها،دکل های انتقال نیرو  برج های مخابراتی یاد کرد.

 

انواع سازه های فضاکار بر اساس عمر مفید بهره برداری

 

در آیین نامه سازه های فضاکار ، سازه های فضاکار از لحاظ عمر مفید بهره برداری به چهار گروه طبقه بندی گردیده اند که بهره برداری دازمدت ،میان مدت ،موقت با امکان نصب و بازکردن به قصد نصب مجدد به صورت تاشو یا بازشو یا موقت جهت خدمت رسانی کوتاه مدت ،برای کاربریهای متنوع را شامل میگردند.

 

بازگشت