سازه فضاکار اسپایدر شیشه وکرتین وال


پوشش های شفاف روی سازه فضاکار

 

چنانچه، شیشه به عنوان پوشانه سازه فضایی انتخاب شود، برای اتصال به اعضای سازه فضایی می توان از اسپایدر استفاده کرد. اسپایدر ها در حقیقت قطعات اتصال شیشه به سازه زیرین خواهند بود. مزیت استفاده از پوشانه شیشه با این اتصالات، نیاز نداشتن زیرسازی است که کاهش بسیاری در هزینه ها را به هماره خواهد داشت. این اتصال به دو صورت ایکس و اچ شکل تولید می گردند. به دلیل پایداری بیشتر قطعات ایکس شکل، پیشنهاد می گردد در سازه های فضایی که نقش پوشاننده محیط را بر عهده دارند از این اتصال استفاده گردد. قطعات اچ شکل اسپایدر نیز، عمدتاً برای سازه های خود ایستا استفاده می شوند

 

بازگشت