سازه خرپا ی فضایی


خرپای فضایی

 

خرپاهای سنتی سازه هایی هستند که برای پوشش فضاهای بزرگ مانند سالن های تولید، گلخانه ها و  موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. این سازه به صورت قاب هایی مجزا ساخته شده و توسط اعضای طولی به یکدیگر متصل می گردند. بر این مبنا رفتار کلی سازه های خرپایی به صورت دو بعدی بوده و توزیع تنش نیز، به صورت دو بعدی خواهد بود. در سازه فضاکار، به دلیل عملکرد سه بعدی وزن کلی سازه کاهش یافته و هم چنین صلبیت موجود در این سازه رفتار بسیار مناسب تری نسبت به خرپای دو بعدی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر در سازه فضایی به دلیل وجود مسیر های جایگزین برای توزیع بار امکان تخریب پیش رونده بسیار محدود خواهد شد. می توان گفت، سازه فضایی همان خرپای سه بعدی است با این تفاوت که در خرپاهایی که به صورت سنتی ساخته می شوند امکان پیش ساختگی وجود نداشته حال آنکه، اعضای سازه فضایی به طور پیش ساخته و در کارخانه تولید می گردند و در محل پروژه به سهولت نصب می گردد.

 

بازگشت